Barion Pixel
Menü Bezárás

Adatvédelmi szabályzat

dancefloorszeged.hu honlap üzemeltetője Török Árpád e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakról tájékoztatja Önt.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: dancefloorszeged.hu, és összefoglalja az Oldal adatkezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://dancefloorszeged.hu/adatvedelmi-szabalyzat


A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 2. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 4. 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 5. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 6. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6.§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. Az ön személyes adataira annak érdekében van szükségünk, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára a szolgáltatásunk igénybevételét, illetve szolgáltatásunkkal kapcsolatos marketingtevékenységünk érdekében.

 1. Az adatkezelő

Név: Török Árpád e.v.
Székhely:  6753 Szeged, Berettyó utca 17.
Adószám: 68468622-1-26
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: dancefloorszeged [kukac] gmail.com
Telefonos elérhetőség:  +36202542029
Nyilvántartásba vevő hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail: info@mhosting.hu

 • A kezelt adatok és érintettek köre

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megóvjuk új és meglévő ügyfeleink személyes adatait, tekintet nélkül arra, hogy azok honlapunkon keresztül, mobil alkalmazások által, a közösségi média oldalain vagy egyéb online vagy offline csatornákon keresztül kerültek a birtokunkba.

Annak érdekében, hogy az ön részére szolgáltatást nyújthassunk, illetve információt adhassunk, ön köteles lehet hozzájárulni a személyes adatainak kezeléséhez. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a kért információ, vagy igényelt szolgáltatás (pl. vásárlás, tánctanfolyam, tánc magánóra, céges rendezvény, Táncpartner kereső használata, hírlevél stb.) nem nyújtható az ön részére.

Az adatkezelő felelős az ön személyes adatainak védelméért, a személyes adatok védelmére kapcsolatos jogszabályok maradéktalan betartásáért, az adatkezelésért, és az adatfeldolgozásért is.

Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. 

Személyes adatok

Személyes adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik a személyek azonosítását, így például az alábbiak:

 • Név és elérhetőségi adatok (pl. e-mail cím, telefonszám, facebook, instagram profil címe)
 • Profil információk (pl.: felhasználónév, profilkép, valamint a profil oldalon megadott egyéb információk)
 • Bizonyos műszaki adatok (pl. felhasználó néven, IP címen, böngészőben és eszköz információban, cookie-k útján, vagy hasonlóként gyűjtött információk, szerver naplók, alkalmazás használati adatok és információk, egyéb informatikai beállítások (fogyasztói szokások és előnyben részesített termékek figyelemmel kísérése).

A személyes adatokat böngésző útján is gyűjtünk a szolgáltatásaink használatáról, ennek körében nyomon követhetjük az ön tevékenységét a webhelyeinken, adatokat gyűjthetünk az ön IP címéről, a képernyőfelbontásáról, az operációs rendszer nevéről és verziószámáról, a berendezés típusáról, a böngészője típusáról és verziószámáról, az internet szolgáltatójáról. Az IP címet minden esetben azonosítjuk és a bejelentkezésüket a szerveren rögzíti minden alkalommal, amikor belép az oldalunkra, valamit rögzítik, hogy milyen oldalakat látogatott meg. Ezeket az adatokat az ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokkal együtt tároljuk, rendelkezése esetén használjuk.

Öntől közvetlenül az alábbi módon juthat személyes adathoz az Adatkezelő:

Offline módon:

Szerződéskötés esetén, személyes kapcsolatfelvétel esetén, illetőleg ha ön az adatait nekünk írásban eljuttatja.

Online módon:

Abban az esetben, amennyiben ön igénybe veszi valamely szolgáltatásunkat, vagy valamelyik szolgáltatásunkkal kapcsolatban érdeklődik.

 • A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A cookie szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://dancefloorszeged.hu/cookie-szabalyzat

 • A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6.§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169.§ (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cégnév, számlázási cím, adószám (ha van), e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Egyéb források:

Lehetséges hogy személyes adatait más forrásokból is megkaphatjuk pl. nyilvános adatbázisokból, automatizált digitális marketing elemzési eszközök és szolgáltatások nyújtóitól, közösségi média platformokról (pl.: Facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin, Twitter, YouTube, whatsApp Messenger), a közösségi média platformokon regisztrált olyan személyektől, akik barátként vagy egyéb módon társulnak ezeken az oldalakon.

A Közösségi oldalak használata esetén az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása érvényes.

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó profilképe.

 • Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Hogyan használjuk a személyes adatait?

Személyes adatainak feldolgozása célja a szolgáltatási igények teljesítése.

Mindazon szolgáltatások ide tartoznak, melyek lehetővé teszik az ön szerződésének teljesítését.

Az ön személyes adatainak felhasználási köre:

 • Biztosítja annak lehetőségét, hogy Kapcsolatba kerüljünk önnel, a szerződésünket teljesítsük, az ehhez szükséges mértékben,
 • Lehetővé teszi olyan szolgáltatások nyújtását, melynek keretében információk és egyéb anyagok válnak ön által hozzáférhetővé (pl. prémium tartalmak) 
 • Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A weboldalon az adatkezelő által használt egyes cookie-k lejárata eltérő lehet, ezekről a Cookie szabályzatban tájékozódhat: https://dancefloorszeged.hu/cookie-szabalyzat

A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a dancefloorszeged [kukac] gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni.

 • Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

 • Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a dancefloorszeged [kukac] gmail.com e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt is a dancefloorszeged [kukac] gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni.

 • A weboldalt üzemeltető partner és technológia

Az Oldalak a Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. e-mail: info@mhosting.hu – mhosting.hu) szerverein működnek, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő szervezési, technikai és adminisztratív biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Felelősség kizárása harmadik fél által okozott jogsértésért

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé harmadik fél cselekményéért, weboldaláért, linkért. Az a tény, hogy a weboldal tartalmaz egy linket, nem jelenti azt, hogy jóváhagyja azt az oldalt amelyre a link vezet.

Előfordulhat hogy a harmadik fél által biztosított funkciók lehetővé teszik az ön tevékenységének megosztását például szociális médiában. Az Adatkezelő ezt nem tudja befolyásolni, ezért nem tehető felelőssé a harmadik fél által történő bármilyen személyes adat felhasználásáért.

Kiskorú vagy?

Amíg nem vagy nagykorú akkor ezt a tájékoztatást szülőddel vagy gondviselőddel együtt olvasd el. Fontos, hogy mindketten megbizonyosodjatok arról, hogy megértettétek ezeket a rendelkezéseket. Az életkorod ellenőrzésére nem vagyunk kötelesek, azonban ellenőrző kérdéseket feltehetünk. Ha arra következtetésre jutunk, hogy kiskorú vagy, akkor a szülő vagy a gondviselő hozzájárulása nélkül rólad gyűjtött adatokat soron kívül töröljük. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatásainkat nem veheted igénybe a szülő, gondviselő hozzájárulása nélkül.

 • Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 1. Milyen esetekben oszthatjuk meg a személyes adatait másokkal?
 • A hatályos törvényeknek megfelelően és esetekben,
 • Esetleges jogi eljárásokban
 • Állami, kormányzati szervek megkeresésekor
 • A szerződéses feltételek érvényesítése érdekében
 • a jogainknak megvédése érdekében,
 • a szolgáltatás nyújtása céljából

Az ön személyes adatait csak addig őrizzük, ameddig azt jogszabály lehetővé teszi, illetve azok kezelése szükséges, főszabály szerint öt évig. Előfordulnak olyan esetek, amelyik az általánosnál hosszabb ideig történő adatkezelést írnak elő, ilyen például számla kiállítása esetén a számla megőrzési ideje.

Fenntartjuk a jogot, abban az esetben amennyiben jogvita alakul ki, a jogvita akadálytalan rendezése, az ön illetve a mi jogaink érvényesítése és védelme érdekében az adatkezelésre eredetileg vagy törvényben meghatározott időtartamot meghaladóan is kezelhetjük a személyes adatokat.

Azon személyes adatokat, melyiket kizárólag marketing célokra használunk, természetesen ön bármikor töröltetheti.

 1. Az adatvédelmi szabályzat változásairól

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül. 

 1. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a Török Árpád ev. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Jelen adatkezelési szabályzat 2020. június 15-től visszavonásig hatályos.